Tülay Çellek
  Mavi bir günaydın yolluyorum sabahına
Yüreğimin sıcaklığını da gününe...
 Sending a blue ‘bonjour’ to your morning,
And the warmth of my heart to your day…
 Tülay ÇELLEK


Ana Sayfa
Yazılar
Şiirler
Poems
Söyleşiler
Tül'den Yansımalar
Resimler
Art
Fotoğraflar
Photograph
Karikatür / Çizimler
Cartoon / Drawings
Tasarım
Design
Tipleme
Character
Barış
Peace
Gerze
Ders Notları
Lesson Notes
Özgeçmiş
Autobiography/cv
Belgeler
Duyurular
Değiniler
İletişim
Contact

Yayın Tarihi: 15.6.2003  

<b>GRAFİK TASARIM VE GÖRSEL İLETİŞİM ( DERS NOTLARI )</b>


GRAFİK TASARIM VE GÖRSEL İLETİŞİM ( DERS NOTLARI )GRAFİK TASARIM VE GÖRSEL İLETİŞİM ( DERS NOTLARI )Yaşamı kavramanın, anlamanın, algılamanın yollarından biri de; çağın en önemli iletişim yöntemlerini kapsayan, “Grafik Tasarım” ilkelerinin uygulanmasıyla oluşmaktadır. Çevremiz bizi sürekli olumlu ya da olumsuz etkiler. Bazı görseller, daha etkili estetik ve işlevsel değerlere sahiptir. Tüm bu görsel düzenin oluşumundaki temel disipline “Grafik Sanatlar – Grafik Tasarım“ diyoruz. Ve bu disiplini yaratıcılık bağlamında diğer disiplinlerle zenginleştirmemiz gerekiyor, disiplinlerarası, anlayışla yoğunlaşarak…

İletişim, işlevsellik, estetik duyarlılık, görsel algı Grafik Tasarımın varoluş nedenleridir.
Grafik Tasarım, İletişim adına sanatsal ifadelendirmeleri kullanır. Ve bilimden, bilgiden yararlanır. Grafik Tasarım çerçevesinde yapılacak tüm çalışmalar, tasarımlar estetik değerler kadar, işlevsel anlamda da ele alınmak durumundadır. Bu anlamda Grafik Tasarımın kapsamında üretilecek çalışmalar, etkili bir iletişim kurma özelliğine sahip olmalıdır. Grafik Tasarım çerçevesinde özellikle tanıtım – reklam bağlamında yapılan tüm çalışmalar, işlevsel olmak durumundadır. Ve bir o kadar a estetik olmalıdır. Dolayısıyla içinde yaratıcılığı barındırır.

İletişim, gönderici ve alıcı olarak adlandırılan iki insan ya da topluluk, grup-kitle arasında gerçekleşen bir duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişi olarak tanımlanabilir. Günlük yaşamda iletişimin her türlüsü, insan ve çevre ilişkisinde bir köprüdür. İletişim salt sözle, müzikle olmaz. Yazı, resim, vücudun kullanımı da bir iletişim tarzıdır. İletişim, öğrenilen bir faaliyettir. Eğitim ve kitaplar bunun en iyi göstergesidir. Doğuştan getirilenler, eğitimle geliştirilir. İletişim de bunun içindedir. Çevre önemlidir. Çağın yoğunluğunda geçirilen süre, iletişim ile doludur. Bireyde ayırt edici kuvvet vardır. Estetik bilimi buradan kaynaklanır. İnsan etrafında gördüğü her şeyi seçer. Kendine uygununda karar kılar. Bu nedenle kendisine sunulanlar çok önemlidir. Burada ayırt edilenin kalitesi, estetiği, seviyesi, niteliği çok önemlidir. Bu da eğitimle geliştirilir. İyi bir ambalaj, kötü bir malı sattırır. ( Örn. Çikolatanın ambalajı kahverengiden mora dönüştürülünce satış rekoru kırılmış. ) Aynı şekilde yaratıcılık da eğitim yoluyla geliştirilir. “Yaratıcılık” kavramını da kapsar Grafik Tasarım eğitimi - dersi…

İçinde yaşadığımız çağ, iletişim çağıdır. Televizyon ve Internet bunun en iyi göstergesidir. İletişim, Grafik Tasarımda kazanımlar için kullanılan en önemli yoldur. Hedef kitleler seçilir ve bu kitle görsel olarak en iyi şekilde cezbedilmeye çalışılır. İzleyiciye sunulan bir sürü seçenek vardır. Çağın getirilerinden biri de budur; çok fazla seçenek içinde yaşamak durumunda olmamız. Adeta beyin bombardımanı, çağın özelliği olmuştur. İletişim organları etkili olabilmek için ( görsel – sözel ) Grafik Tasarımcılarla işbirliği içine girerler. Çünkü iyi bir tasarım her anlamda kazanç demektir. Ayırt etme; Grafik Tasarımcılarca başlar. Görsellikte hızlı okuma önemlidir, çağın getirisi bir de hız olduğuna göre. Burada önemli olan bir faktör de farklılıktır. ( Örn. Afişlerde kullanılan yazı biçimi okunaklı olmalı, harf aralıkları doğru saptanmalıdır. Öncelikle de iletişim amacı belirlenmelidir. ) Ve yaptığınız tasarımın ilginç olması, tercih edilmesi gerekir. Bunun için mesajın doğru olması ve etkili verilmesi önemlidir. Tüm bunlar dersimizin konusudur.

GöndericiMesajİletişim AracıAlıcı
PazarlananOkuyucu-İzleyici - Alıcı kitle; hedef kitle

Yaşamak için iletişim kurulur, kurulmalıdır. İnsanlar arası ilişkide, kişisel gereksinmeler, ikna etmek, güç elde etmek, örgütlenmek, ekonomik gereksinmeler ve değişim için iletişim gereklidir. En önemlisi de dünyayı anlamak, deneyimlerden anlam çıkarmak, kendini ifade etmek için iletişim gereklidir.

İletişim süreci aynı zamanda bir paylaşım sürecidir. İletişim, paylaşılan anlamlara dayalıdır. Bireyin kendi benliği ile iletişimi, bireyin başka biriyle iletişimi, bireyin grupla, kitle ile iletişimi söz konusudur. Bu, daha çok zenginleşmeyi ve yaratmayı beraberinde getirir. İletişimde mesaj gönderen ve alan insan ya da insanlar vardır. İletişimde etki, ekonomiye, bilgiye, duygusal tavra dayanabilir. Kitle iletişiminde kullanılan mesajlar; birçok insana ulaşma ve etkileme amacına yöneliktir ve genel niteliklere sahiptir.

Grafik İletişim; Grafik, görsel olarak algılanan şeylerle, görüntülerle ilgili bir kavramdır. İletişim her türlü bilginin insanlar arasındaki alışverişidir. Grafik iletişim; görüntülerden oluşan bilgilerin alış verişidir.

Mesaj; açık, ekonomik, sade, farklı, estetik bir yolla iletilmelidir. Modern insan görsel imgelerle ve grafik yoluyla öğrenir, iletişim kurar, yaşamını düzenler.

Grafik Sanatlar, çeşitli basım ve çoğaltma teknikleriyle gerçekleştirilecek resimsel ya da yüzeysel malzemenin tasarımı konusunu ele alan sanat grubudur. Bir grafik ürünü salt estetik işleve sahip olmakla kalmaz, somut bir kullanım alanında işe yarar. ( Amblem, afiş tasarımı, kitap kapağı tasarımı, tekstil tasarımı vs. )

GRAFİK SANATLAR – GRAFİK TASARIM

Genel tanımı: baskı ile çoğaltma, dağıtma ve tüketme…
Grafik Tasarım: İşlevsellik ve estetiğin bütünleşmesini içeren çalışmalardan oluşur… Görsel iletişim tasarımı. Yazı ve resmin bir arada kullanıldığı anlatım dilidir. Grafik Tasarım, bir mesajı görsel iletişim yoluyla hedef kitleye duyurma işlevini estetiksel tavırla birlikte resim ve yazıyı birbirini tamamlayan bir düzenleme içinde kullanarak yerine getirir. Farklı kitleye, farklı insanlar arası ortak iletişim dili kurmak açısından çok önemli bir işlevi olan bu TASARIM dalı, iletişim medyalarına paralel çok büyük oranda insan yaşamında yer alır. Dünyadaki iletişim ağında vazgeçilmez bir unsur olmuştur.

Grafik Tasarımda, estetik ve işlevsellik bir araya gelmiştir. İşlevsellik görevi, estetikle taçlandırılarak yaşama, insana sunulmuştur. Resimden, farklı tarafı işlevsel de oluşudur. Ayrıca onun kadar özgür değildir. Bağımlıdır; müşteriye, bilgiye… “Duygunun yanında mantığın varlığı da söz konusudur.”(T.ÇELLEK) Grafik tasarımcı tabii ki yaratıcı, farklı olma durumundadır. Ancak iki tarafa bağlıdır. Bir sipariş verene, bir de hitap edeceği kitleye. Hedef kitleyle iletişim kurabilmesi için doğru dilin seçilmesi, görsel imajın dikkat çekmesi, akılda kalması en önemli unsurlardır. Tüm bunlar için bilgi-bilgilenme gereklidir.

• Görsel imajın, mesajın akılda kalması.
• Espri
• Şok etkisi yaratma
• Farklı teknikler, fotoğraf vs.
• Farklı anlatım yollarına başvurulabilir.
• Farklı disiplinlerden yararlanabilir. ( TÇ )

Amblem, özgün yazı ( logotype ) afiş, basın ilanı, ( dergi, gazete ilanı ) billboard (büyük boy kentsel afiş ) basılı kağıt – antetli kağıt, zarf, davetiye, tebrik kartı, pul, mektupla duyuru - direkt, e-posta, TV filmi, ürün tanıtımı için etiket ve ambalaj vb. unsurların tasarımı, Grafik tasarımın konularıdır. Böylece tüm kitle iletişim alanlarında etkinlik gösterir. Tabii Grafik sanatlar bununla sınırlı değildir. Baskı grafiği ( özgün baskı resim ) vs alanları da var.

İletişim, duvar resmiyle başlamıştır. 19.yy. Endüstri devrimi etken olmuştur. Teknoloji kitle iletişim çağını açmış, grafik tasarımın gelişme ortamını hazırlamıştır. Tasarım süreci ise işlevsellikle estetiğin birleşmesinden oluşmuştur. Endüstrinin öncelikle kiçe-çirkine, bayağı görüntüye neden olması tasarımın gündeme oturmasına neden olmuştur. Tasarım süreci, işlevsellikle estetiğin birleştirilmesiyle başlamıştır. Böylece teknolojinin seri imalinin işlevsellik ve estetiği birleştirmesi sonucu grafik tasarım, yaşamda bilinçli olarak yerini almıştır. Görsel anlatım yoluyla kurulan kitlesel iletişimin başlıca unsuru Grafik Tasarım olmuştur. Bu da yeni bir sanatsal tavır, yeni bir görme biçimi, yeni bir görsel dil oluşturmuştur. Yalın yapıda görsel bir sanat. Bu alanın başlangıç okulu BAUHAUS = Uygulamalı Sanatlar Okuludur. Sanat+endüstri+biçim+renk+mekan+tasarım. Ama sade, yalın, açıklık ve düzen anlamında.

Grafik Tasarım, kavramların görsel anlatımıdır. Görüntü, bilgi, düşünce, kavram görsel dili oluşturur.
( Yararlanma; Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi )

AFİŞ

Afiş bir görsel iletişim aracıdır.

Afiş dilimize Fransızcandan geçmiştir. İngilizce’de Poster sözcüğü kullanılır. 19.yy.ın sonunda resim sanatçıları tarafından uygulanıyor ve sanatsal duyuru alanında kullanılıyordu. Sanayileşme, tanıtım alanında afişin önemini ön plana çıkarmıştır. Bu gün reklam – tanıtım aracı olarak kullanılan en önemli biçimdir. Avrupa’da T. Lautrec ilk afişlere damgasını vururken, bizde de İhap Hulusi aynı özelliği taşıyan ilk grafikerlerimizdendir. Ayrıca tanınmış sanatçılarımızdan Bülent Erkmen, Mengü Ertel, Yurdaer Altıntaş, Alinur Velidedeoğlu, Sadık Karamustafa, Savaş ÇEKİÇ, İlhan Bilge’yi sayabiliriz. Ve M.C. Place, R. Tillblad, P. Smith, Minoru Shiokawa, Yossi EMEL, Jonathan BARNBROOK…

Afiş özünde dışavurumcudur. Söyleyecek sözü vardır. Bunu en iyi şekilde yapmak durumundadır. Afişin amacı bir ürünü, bir hizmeti tanıtmak, duyurmaktır. Bunun estetik kaygılarla hazırlanması, amacındaki başarıyla koşuttur. Yani hem işlevsellik, hem de estetiksellik söz konusudur. Afiş, çeşitli ögelerin kompoze edilmesiyle oluşur. Bu düzenleme; biçim-resim, renk, yazı, amblem, marka, slogan vb ögelerden oluşur. İmge; görsel imge, görülen nesne beyinde bir imge oluşturur, rengiyle, biçimiyle. Görsel algının önemi ayrıntının görülmesinde yatar. Ürünün ayırt edici özelliği simgelerde ortaya çıkmıştır. Bu, okuma yazma bilmeyenlere de kolaylık olmuştur. Sonuçta ürünler arası ayırt edici işlevinden dolayı marka, simge, özgün yazı, işaretler önemlidir.

Afişin sesi olan slogan tüketiciyle afiş arasındaki iletişim köprüsüdür. Slogan, zorlayıcı olmamalıdır. Yapılan işi ön plana çıkaran, farklı ve yararlı özellik anlatan sloganlar tercih edilmelidir. Çağımızda tüketime sunulan ürünlerin çokluğu insanı kararsızlığa düşürebiliyor. İşte bunda etkili olan iyi bir tanıtımdır. Afiş, tüm ülkeye, dünyaya ya da bir semte, farklı yaşlara, farklı cinslere seslenilebilir.

Tanıtım; Bir ürünün ya da hizmetin tüketiciye ulaşmasına, yayınlanmasına tanıtım denir. Tanıtım için en yaygın iletişim araçları TV, basın ve afişlerdir. Afiş toplumla içiçedir ve her kesimden tüketiciye hitap eder. Afişin her konuda sözü olabilir. Resim, sinema, illüstrasyon ve güzel sanatların öteki kolları arasında özgür bir ilişkiyle ortaya çıkar.

Afiş hazırlanmadan önce genel ve özel hedefler belirlenir.
• Afişin amacı
• Hedef kitle
• Ürünün özellikleri
Afişin yapısını oluşturan özellikler:
• Marka
• Slogan
• Yazı
• Renk
• Resim
Bunlar;
• Özgün, farklı
• İlgi çekici
• Anlaşılır
• İnandırıcı-güvenilir
• Harekete geçirici olmalıdır.

Afiş, bireyleri ürün ya da hizmeti satın almaya teşvik edici olmalı, insanların psikolojisine hitap etmeli, toplumun sosyo-kültürel özelliklerine göre tasarımlanmalıdır. Öz ve biçim ilişkisine dikkat edilmelidir. Çünkü başarılı bir tanıtım için bu gereklidir.

Tanıtımın sınıflandırılması;
• Tanıtımın yönetildiği gruplara göre,
• Tanıtımın yapıldığı coğrafi alana göre,
• Tanıtımın zaman içindeki etkisine göre ( Şimdi ya da gelecekte satın alma)

Afiş, Bir ürün, olay ya da düşüncenin tanıtımı amacıyla yapılan görsel ögelerden oluşan işlevsel kadar estetiksel de olan bir nevi duvar resmidir. Resimli, yazılı ilandır.

Kullanılan yazı ve resimler tanıtılan ürün ile yakından ilgili olmalıdır. Tanıtımı yapılacak ürün ilginç, güzel dayanıklı ve ekonomik gösterilmelidir.

Afiş;
• Dikkat çekici,
• Etkili anlatımlı,
• Merak-ilgi uyandıran,
• Renk, biçim ve yazı uyumlu olmalıdır.

Afişte renk kullanımı çok önemlidir. Açık, parlak renkler dışa dönük duyguları gösterirler, parlak renkler canlandırıcı, soğuk ve koyu renkler gevşetici duygular verir. Renkler bellekte kalmaya, etkili olmaya yardımcı olurlar.

Afişte, yazının biçimi ve doğru kullanımı çok önemlidir. Kalın etli yazılar; güçlülüğü ve kararlılığı, ince etli yazılar; zarifliği, inceliği, hareketli yazılar; güzelliği, yuvarlak karakterli yazılar; yumuşaklığı, çocukları anımsatır. Yazı afişin bütünleyici temel ögesidir. Bu nedenle anlamı destekleyecek yazı türü ve renk kullanmalıdır. Afiş tanıtım kadar toplumun zevkini, kültürünü yükseltmekle de yükümlüdür. Afiş, tanıtımını yaptığı markanın tercih ediciliğini sağlamalı, sempati oluşturmalı, toplumun duygularına seslenmelidir. Anlatımı net olmalı, ayrıntıya gidilmemelidir. Afiş, uyarmaktır, görülmektir, yeni alışkanlıklar edindirmektir. Satın almada sosyal sınıflar önemli bir etkendir. Kır-kent, zengin-yoksul, genç-yaşlı, kadın-erkek gibi...

Afiş;
• Mantığa hitap eder
• Duyguya hitap eder
• Ürünün yararlarını gösterir
Resim, fotoğraf ve yazıyı uyumlu bir şekilde yanyana getirerek afiş oluşturulur.

Afişte,
• Başlık; çarpıcı, merak uyandırıcı, etkili, ilgi çekici olmalıdır.
• Metin; kısa, anlamlı, farklı, gereksinmeye yanıt verici,
• Görüntü ögesi ( karikatür, illüstrasyon, fotoğraf )
• Slogan
• Marka ( amblem, logo) bulunur.

Afiş;
• İlginç
• Basit-sade
• İnandırıcı
• Olumlu
• Aşırı satıcı olmayan
• Akıcı ve ilgi çekici bir dille hazırlanan
• Harekete geçiren olmalıdır.

Görüntü ögesinin özellikleri:
• Dikkat çekici
• Konuyu etkili ve kolayca anlatabilmeli
• Tüketicide alma isteği uyandırmalı
• Reklamın başlık, metin ve sloganını okutabilmek için merak uyandırmalı
• Yapmacık değil inandırıcı olmalı
• Reklamın diğer ögeleriyle uyumlu olmalı
• İlgiyi dağıtıcı ayrıntılardan arınmış olmalı
• Konunun üslubuna uygun olmalı
• Renk ve biçim uyumuna dikkat edilmeli

Marka; bir ürünün veya hizmetin diğerlerinden ayrılmasını sağlayan sözcük, ad, sembol ve işaretlerdir.

Amblem; simgedir. Logo; özgün yazıdır.

İyi bir markanın özellikleri;
• Markanın söyleyişi kolay olmalı ( logo)
• Farklı olmalı
• İnsan isimleri ve coğrafi isimler tercih edilmemeli.

İyi bir amblem ve özgün yazının (logotayp) özellikleri;
• İlgilinin özelliklerini yansıtmalı
• Bütünlüğü olmalı
• Logoların okunur olmalı
• Sade olmalı
Sonuçta bir yerde düzen aramak ve düzenlemek insanın yapısında vardır. Bu yapı da eğitimle geliştirilir. İnsanlar genellikle büyük biçimlere yazı ve başlıklara bakarlar. İki tür hareket vardır;
• Bakış hareketi ( göz)
• Yapısal hareket ( harf, ok, işaret, parmak vs.)
• Ritm
• Zıtlık-farklılık ( ölçü, biçim, renk, yön zıtlığı)
• Denge ( simetrik-bakışık, asimetrik-bakışımsız denge)
• Birlik- uygunluk
Afişi oluşturan ilkelerdir.

Konular: Serbest ve Barış, Özgürlük, … Çevre; Çevre kirliliği, hava kirliliği, nükleer radyasyon tehlikeleri, atmosfer-ozon, yaşanabilir bir çevre, Türkiye; dünyaya tanıtımı, Kentlerimiz, sinema, müzik, sempozyum vs…

Teknik: Serbest; kolaj, fotoğraf, illüstrasyon, suluboya, guvaş, lavi, siyah-beyaz, bilgisayar tasarımı, karışık teknik

AMBLEM

Amblem; Çizgi ve resimle yapılan işaretlere denir. Bir kurumu, bir ürünü ya da bir hizmeti özel olarak tanımlamaya yarayan işaretlerdir.

Çevremizde gördüğümüz her türlü ürün, hizmet ve bu kuruluş kendini bir “amblem” ile tanıtmaktadır. Amblem, harflerle üretilir ya da basit geometrik şekillerden çözülür.

Bir kuruluşun çalışma alanını, boyutlarını üretim namını ( piyasadaki adı hakkında oluşmuş düşünceleri ) birleştiren bir işlev görür. Bu anlamda kuruluşun sosyal bireyselliğini simgeler. Bir sergi, kongre, fuar ve her kuruluşun ( okul vs. ) hedef kitlesi ve kendini tanımlayabilmesi açısından amblem ilk aşamada gereklidir.

Amblem kuruluşların etkinliklerini yansıtır. Amblemle kuruluşun ürünü ya da hizmetleri ile ilişki kurulmalıdır.

HİZMET AMBLEMLERİ: Herhangi bir mal üretmeyen ya da satmayan ancak hizmet veren kuruluşların amblemlerine denir.

Amblemde sadelik, bireysel özellik, genel etki olmalıdır. Uyum, denge ve farklı olması söz konusudur.

Amblem;
• Harf ya da harflerle
• Harf ve resimle
• Salt resimle - şekille yapılabilir.
1- Birden fazla harften oluşan amblemlerde en önemli özellik harflerin birbirleriyle uyumlu, dengeli kullanımları ve alışılmışın dışında olmaları gerekir.
2- Firma, kuruluş hakkında imaj veren biçimlerden oluşan amblemlerde sembolik motiflerden faydalanılır. ( Örn: Kitabın yayınevini temsil etmesi gibi…)
3- Harf ve kuruluş hakkında imaj veren amblemler; ( harf + resim ) Bu tür amblemler kuruluş hakkında bir imaj verirken kuruluş adının baş harfi ile de diğer firmalardan ayrılmasını kolaylaştırır ve akılda kalma yüzdesi artar.

LOGOTAYP ( LOGOTYPES ) ÖZGÜN YAZI

Kurumun, ürünün, hizmetin ismini oluşturan harf ya da sözcük dizisinin kullanılmasıyla ortaya çıkan işaretlere denir.

1- Harf ya da harfler arasındaki ilişkiler bozularak resimsel tatlar aranır.
2- Harfleri ya da harfler arasındaki ilişkileri bozmadan yazının bütününde eklemelerle ya da çıkarmalarla resimsel bir yapı oluşturulur.
3- Tasarlanan yazıya resim unsurları eklenebilir.
( Köşe yazılarının başlığı logotayp – özgün yazı olabilir )

Özgün yazının Özellikleri:
1- Uygun olması: Mesaja uygun olması, aykırı olmaması
2- Okunabilir olması: Logotayp – özgün yazı bir mesaj taşır. Mesajın belirgin özellikleri logonun resimsel yanlarıyla aktarılır. Logo mesajın adını üstünde taşır. Bu nedenle okunması gerekir.
3- Seyirlik olması: Logo bir görüntüdür. Bir resimdir. Logo izleyici gözünde yerleştikçe okunmadan resimsel değerleriyle algılanır. Bu nedenle logo seyirlik olma özelliği taşımalı, güzel olmalıdır.
Görsel tatla okunabilirlik dengede olmalıdır.
Amblem; seyredilir. Logo – özgün yazı; seyredilir, okunur ve söylenir.
• Tasarlanan yazıya, yazının ayrı ama ayrılmaz parçası olarak, soyut ya da figüratif çizgi ve resim unsurları eklenir.
• Resimsel yapının çok iyi tasarlanmış olması ( Konu, mesaja uygunluk )

*** *** ***TASARIM

Tasarı; Bir kimsenin yapmayı düşündüğü şey, olması ya da yapılması istenen bir şeyin tasarlama sonucu zihinde aldığı biçim olarak kullanılmaktadır. Zihinde canlandırmak, düşünmektir tasarlamak.
Tasarım; Zihinde canlandırılan biçim, duyulan ya da belleğin anlığa sunduğu görüntü.
Tasarım; ( İng. Design) Göstermek, işaret etmek, tanımlamak, tayin etmek.
Design; ( isim) Zihni bir plan ve sanatta bir plan dizayn (Türkçe= fiil) tasarlama (isim) tasarım
Tasarım; ( isim ) Zihinsel bir plan, amaç, proje, istek, kararlılık… Amaçlanan nesne, son hedef, bir resmin ya da sanat yapıtının eskizi= taslak
* Bir binanın planı ya da parçası sonradan strüktürü ve dokusu tamamlanacak olan bir süslemenin ana hatları, model, plan, resim, portre sanatsal fikirler, güzel eskiz ve yapı yapma.
Grafik sanatlarda ve Plastik sanatlarda orijinal çalışma yapma anlamlarını da içermektedir.
Tasarım; Bir yapının kağıt üzerine çizilmiş biçimi.
Tasarım, sözcüğü bir ürünü ortaya koymaya yönelik düşünsel ya da maddi çalışmalar süreci olarak da tanımlanmakta, bunu ürünün gerçekleştirilmesi aşaması izlemektedir.
Güzel Sanatlarda + uygulamalı sanatlarda asıl yapıtın gerçekleştirilmesi sırasında yönlendirici olan proje çizim, maket vb. tümüne” tasarım” denir.

GESTALT, tasarımın birdenbire ortaya konan niteliksel bir bütün olduğunu ileri sürer. Bir ürünün tasarımında genel olarak bazı temel ögeler göz önünde bulundurulur. Bunlar kullanılan malzeme ya da malzemelerin olanakları, bu malzemelerin amaçlanan işleve uyarlanmasında kullanılan teknikler, parçaların bütün içinde yan yana geliş biçimi, bir başka değişle yapısı ve ürünün onu izleyecek ya da kullanacak olanlar üzerindeki olası etkisi, yani tasarımın amaçları ve ürünün işlevidir.
Tasarım, işaret etme, plan, proje ( 16.yy )
Tasarım, yaratıcı insan eylemidir.
Tasarım kavramı, her çeşit nesnenin ve düşüncenin insan tarafından oluşturulmasıdır.
Grafik tasarım, Endüstri ürünleri tasarımı, Cam tasarımı, Seramik tasarımı, Kentsel tasarım, Mimari tasarım.

Tasarlama
geleceğe ve bir amaca yönelik bir sorun çözme ve karar verme yaratıcı eylemidir.
Viktor Papanek ( ABD ): İstenen, arzu edilen bir hedefe yönelik planlama ve biçimlendirme eylemlerinin hepsi tasarım sürecini oluşturur. Resim yapmak vs. Aleyader: Tasarımın son hedefi biçimdir. J.P.Pile (ABD ): Yaşanan gerçeklerin büyük bir kısmını oluşturan bir eylemdir.
Tasarlama eyleminin, sonuçta elde edilen üründen bağımsız tanımlandığı görülmektedir. Bütün bunlara dayanarak tasarım, insan tarafından bilinçli olarak gerçekleştirilen, bir amaca yönelik, anlamlı bir düzen getirme eylemi ve onun sonucunda ortaya çıkan ürün olarak tanımlanır.
Her tasarım bir anlam taşır. Bir ürünün alacağı biçim onun taşıyacağı anlamı da birlikte getirir. Bir tasarımın taşıdığı anlam estetik özelliklerini de belirleyici olabilir. Her tasarım ürünü bir iletişim aracıdır.
İşlevsellik+estetik= Tasarım
Tasarlama, zihinde hazırlama
Tasarlamak, bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan anlamına gelen akılda oluşan ve daha sonra gerçekleşmesi amaçlanan bir plan ya da şema, eylemle etkin duruma getirilebilecek bir fikrin düşünülüşü olarak tanımlanmaktadır.
B. Archer, Amaca yönelik sorun çözme eylemidir tasarım.
Tasarlama, geleceğe ve bir amaca yönelik bir sorun çözme ve karar verme yaratıcı eylemidir.
Kaynak: Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi

*** *** ***

PROGRAM

GRAFİK TASARIM


* Afiş Tasarımı
* Kitap Kapağı Tasarımı
* Kitap içi resimleme
* Kitap ayracı
* Tişört Tasarımı
- Tipleme
- Serbest Çalışma
* "Yaratıcılık" konusunda öğrencinin yaşamdaki duruşunu ifadelendiren bir deneme yazması

GRAFİK ATÖLYE

* Amblem / Özgün yazı – Logo
* Ambalaj tasarımı
* Harf ve rakamlarla düzenleme
* Seçmeli Konu:
- Kurum ve hizmet adı yaratma; dosya, antetli kağıt, zarf, kartvizit, kurum tanıtım kitabı…
- Televizyon Bant Reklam Tasarımı

* "Yaratıcılık" konusunda öğrencinin yaşamdaki duruşunu ifadelendiren bir deneme yazması

GRAFİK TASARIM VE İLETİŞİM

* Site Giriş Sayfası Tasarımı – Web Sitesi Tasarımı
( İşlevsel ve estetik bağlamda yüzey tasarımı / Yaratımsal )
* CD Tasarımı
- Müzik – Film – Oyun
* Karakter Tasarımı – Tiplemeler – Tip yaratma
( Öykü, Masal - Animasyon vs. için )
* Seçmeli konu:
- Davetiye Tasarımı
- Pankart - Kent Afişi Tasarımı

* "Yaratıcılık" konusunda öğrencinin yaşamdaki duruşunu ifadelendiren bir deneme yazması

Not: Ders öğrenci merkezli olarak, “yaratıcılık” bağlamında beyin fırtınalarına ve araştırmaya yönelik olarak işlenecektir.


*** *** ***


TEMEL TASARIM

Temel tasarım, görsel, işitsel, devinimsel kayıtlarla temel fikir edinme, anlama, görsel izlenim ve anlatım olanaklarını, öğrenmeyi öğrenme çerçevesinde öğrenciyi merkeze alarak kazandırma çabasına yöneliktir… Bunda bütünü ve ayrıntıyı görme ile eleştirel bakma ve yorum gücü bir bütün olarak düşünülmektedir. Bu derste, görsel kayıt elemanlarıyla ilgilenirken disiplinlerarası anlayışla diğer disiplinleri de kapsayacak nitelikte aktarımlı bir program izlenecektir. Bunlar, nokta, çizgi, leke, ışık ve renk, ritm ve hareket, madde ve yapı, ağırlık ve kütle, uzay ve boşluk ile plastik form değerleridir. Çalışma yollarındaki karşıtlıklar, kuralsız ve kısıtlamasız çalışma, kurallı ve kısıtlamalı çalışmalar, statik ve dinamik görünümlerle uyum gibi değerler işlenilir. Bu sistem aynı zamanda dünya üzerindeki elemanlar ve varlıklar üzerinde yapılacak çalışmalarda da aynen uygulanacaktır.

İçerik: Temel tasarımının tanımı ve kapsamı / Görsel sanatlarda ve diğer sanat dallarında temel sanat eğitiminin anlamı, görsel sanatlar ve diğer sanat dallarının ortak özellikleri, dil beraberliği / Malzeme ve uygulama yöntemleri-teknikler, / Işık / Nokta / Çizgi / Leke / Doku / Uygulama çalışmaları.

Bunların sanatın tüm alanlarının diliyle yorumlanması sağlanacaktır ve bilim eğitiminden de yararlanılacaktır.

Temel Tasarım, öğrencinin izleme, gözlem yapma, algılama, görsel not alma, inceleme araştırma, yaratma, imgelem, duyumsama, bilgilenme, düşünme, usa vurma, eleştirme, fikir üretme, değerlendirme gibi duygu ve duyumlardan başlayarak tüm duygusal ve düşünsel süreçlerini bütünsel bir şekilde çalıştırarak görsel olarak da çevre ve madde ile yapıcı, düzenlemeci ilişki kurması ve birtakım eşdeğer formlar yaratması sürecinden oluşur. Gözlem, araştırma, tanıma ve değerlendirme bu yaratıcı sürecin bileşenleridir. Böylece öğrencilere yaratıcı güçlerini ortaya koyarak gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, tasarım ve imgelerini sanat eğitimi yoluyla ifade edebilme, geliştirme yetisi kazandırılacaktır. Estetik eğitimi verilecektir. Bu çerçevede; Görsel tasarım ögeleri, strüktür kavramı, perspektif temel ilkeleri, renksel etkileşimler, şekillendirici çalışmaların deneme, araştırma ilkeleri kavratılacaktır. Tüm bunlar, diğer disiplinlerle gerek uygulama gerekse bilgilenme bağlamında ilişki kurularak yaşama geçirilecektir.

İçerik: Strüktür kavramı / Gestalt teorisi / Strüktür ve mekan / Kompozisyon-görsel denge / Egemenlik ve zıtlık / Boyut, biçim, yüzey / Renk, / Renk ve mekan / Renksel etkileşimler / Perspektif / Üç boyutlu çalışmalar / Değişik, yaratıcılığa, araştırmaya yönelik ortak ve bireysel uygulamalar.

IŞIK
Görebilme olayı ışıkla gerçekçilik kazanır. Görsel nesnelerin bize yansımasını sağlayan ışıktır. Resmetme olayında ışık beyazla, ışığın giderek kaybolması da beyazın giderek siyaha dönüştürülmesiyle anlatılır. Doğal nesnelerin ışık değerleriyle etüt edilmesinde amaç; objeyi kağıda aktarmak değil biçimin şeklini, dokusal yapısını, parlaklığını, matlığını ve planlarını yansıtan ışık değerlerinin nasıl bir düzenle yerlerini aldıklarını görmek ve kişisel anlatım istekleriyle bütünleştirmektir.

GÖRSEL TASARIM ÖGELERİ

NOKTA
: Bir nokta uzaydaki bir durumu gösterir. İki çizginin birleştiği yeri gösterebilir. Nokta düzensizliğin içinde ilk düzen elemanıdır.
Görsel anlatımda nokta:
• Eş büyüklükte tek düze, sıklaşan, seyrekleşen,
• Büyüyen, küçülen, toplanan dağılan
• Değişik büyüklüklerde ve değerlerdeki noktaların oluşturdukları serbest ya da geometrik düzen vs. değerlendirilir

ÇİZGİ: Bir noktanın verilen doğrultudaki uzantısı bir çizgidir. Genişlik ve uzunluğu ne olursa olsun, eğer biçimi bir çizgi etkisi yapıyorsa, onu çizgi olarak tanımlayabiliriz. Sanatın çizgi ile başladığı bir gerçektir.
Çizgisel anlatımda çıkış getirilebilecek bazı prensipler:
• Işığa dayalı çizgi çalışmaları,
• Çizgisel uzunluk çeşitlemeleri
• İnce, kalın, sık, seyrek, sert, yumuşak çizgilerle doku çalışmaları
• Yoruma dayalı çalışmalar.
• Dikeyi yatay çizgiler, spiral çizgiler
• Çizgiyle ton, çizgiyle boşluk derinlik vs.
LEKE: Resim sanatında yüzeyin homojen biçiminde bir renkle örtülmüş parçası.

DOKU: Bir cismin yüzeyi dokunulduğunda sert ya da yumuşak pürüzler içerir, bu pürüzlere o cismin dokusu denir. Görsel doku, dokunsal doku, derin doku, yüzeysel doku, düzenli doku, düzensiz doku, yapay doku, doğal doku gibi sınıflandırılabilir.
Tekstür ( Dış yapı ) :Yüzeyde objelerin içyapıları da bir dereceye kadar kendini belli eder. Böyle bir yüz plastik bakımından daha ilginç bir görünüme sahiptir.
Strüktür ( İç yapı ) : Eş ya da birbirleriyle sık bağlantılı, benzer formların iki ya da üç boyut üzerinde yinelenmesinden strüktür doğar. Bir strüktürün başlıca karakteristiği bir mekan yaratmasıdır. Bu mekana form yönünden birlik vermesidir.

PERSPEKTİF: Resim, grafik, rölyef, heykel, sahne dekoru ve mimarlık gibi plastik sanat dallarında, derinliğin, bütünlüğün devamlılığın, renk, biçim ve çizgilerle bilimsel olarak elde edilmesinde izlenilen yöntemlere perspektif denir. Tasarlanmakta olan bir konunun üç boyutluluğu düşünülerek, bu konu ile ilgili boşluk ve kitle sorunlarını görsel olarak çözmek için perspektif yöntemlerinden yararlanmak gerekir.

DESEN: Desen, formu görme yöntemidir. Desen direkt renkle değil çizgiyle ilintilidir.
1- Çizgi (Matisse, Klee )
2- Ton ( Rembrandt )
3- Çizgi + ton ( A. Lifij )
Desen resim sanatının temelidir. Renkler, ışık ve gölgeler, tablonun genel yapısı, kompozisyonu bu temel üstüne kuruludur. İyi desen çizebilmek, desenin işlevinde yer alan çizgi, hareket, denge, hacim, oran, form, ritm, kompozisyon, perspektif, ışık ve renk kavramlarının öğrenilmesiyle sağlanabilir.

LAVİ RESİM: Çini mürekkebinin sulandırılarak ara tonların elde edilmesiyle yapılan bir çalışmadır. Tek renk suluboya ile de çalışılabilir. Pasajların yumuşak olması için kağıdın hafifçe nemlendirilmesi gerekir. Bu nedenle de açık ve geniş alanlar öncelikli boyanmalıdır. Suyun yardımıyla siyahla beyaz arasında bir hayli ton elde edilebilir.

SULUBOYA RESİM: Suluboya şeffaf bir boya olduğu için fırça darbeleri üstüste değil yanyana olmalıdır. Yumuşak geçişler elde edebilmek için kağıdın nemli olması gerekmektedir. Nem kuruyacağı için geniş ve açık alanların önce boyanması doğrudur.

GUVAŞ BOYA İLE RESİM: Su ile inceltilmesi bakımından suluboyaya, üstüste sürülmesi bakımından da yağlıboya tekniğine benzer. Kapatıcı olması nedeniyle kolay ve zevkli bir tekniktir.

KOLAJ: “Yapıştırma resim” de denir. Gazete, afiş, etiket, fotoğraf gibi basılı malzemelerle, ayna, kumaş, iplik gibi nesnelerin kesilip yapıştırılmasıdır. Böylelikle, kendileri sanatsal nitelikte olmayan çeşitli malzemeler, yalnızca yeni bir kompozisyon oluşturmak için kullanılmaları sayesinde bir sanat yapıtı meydana getirirler.

RENK: Işığın kendi öz yapısına veya cisimler tarafından yayılma şekline bağlı olarak göz üzerinde yaptığı etkidir. Bir görme olayında
* Işınların göze gelmesi Fiziksel
* Bu ışınların karşısında gözde ortaya çıkan işlemler Fizyolojik
* Cismin beyinde algılanması Psikolojik bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır.
a) Öz renk ( Lokal renk ): Objenin –cismin kendi asıl rengi,
b) Işığa göre değişen renk ( Tonal renk ): Işık ve gölgenin etkisinin sonucu olarak görülen değişmiş renk
c) Yansıma renk: Çevredeki diğer objelerden yansıyan renk
Bu üç faktörü de şunlar etkiler;
d) Işığın rengi,
e) Işığın yoğunluğu,
f) Aradaki atmosfer.

ANA RENKLER : Kırmızı, mavi, sarı
ARA RENKLER : Yeşil, turuncu, mor
TARAFSIZ (NÖTR) RENKLER : Beyaz, siyah, gri

İki ana rengin karışıyla ortaya çıkan ara renk, karışıma katılmayan ana rengin tamamlayıcısıdır. Aynı zamanda birbirinin gerçek gücünü ortaya çıkartıp birbirlerini harekete geçirdiklerinden birbirlerine karşıt renklerdir.

Kırmızı Tamamlayıcısı Yeşil
Mavi Tamamlayıcısı Turuncu
Sarı Tamamlayıcısı Mor

RENK
Ekşi Hava prensibi Sarı-Limon-Turunçgiller
Tuzlu Su prensibi Yeşil, yeşil-mavi-lahana, pırasa
Tatlı Ateş prensibi Kırmızı, pembeye kadar-elma
Acı Yer prensibi Derin maviden viyolete kadar-patlıcan

RESİMDE KOMPOZİSYON

Kompozisyon: Kavramsal ( nokta, çizgi, düzlem, hacim ) ve görsel öğelerin ( nokta, çizgi, renk, doku, boyut, biçim, yüzey ) belirli bir düzen içinde bir araya gelmeleri kompozisyonu oluşturur. Kompozisyonda en önemli ilke, her şeyin bütüne ait ve uygun olması, hiçbir ögenin birbirine yabancı ve uyumsuz olmamasıdır. Yani bütünlüktür, bütünlük içinde çeşitliliktir.

Temel sanat eğitiminde, öğrencinin görsel ve duygusal gelişmesini hızlandırmaya katkıda bulunan görsel eğilim yaşam boyu devam edecek bir sürecin başlangıcıdır. Görsel ağırlıklı analiz çalışmaları ile görmesini, algılamasını öğrenen bir öğrenci yeterli düzeyde görsel bilgi birikimini yani görsel bilincini geliştirmiş olacaktır. Böylece öğrenci çevresini daha duyarlı bir biçimde gözlemleme, ona karşı tepki gösterme, yorumlama ve yargılama alışkanlığını kazanacaktır. Bu tür bir duyarlığa sahip olunduğunda, çevresine ve olaylara bakmasını bilen, baktığını gören gördüğünü değerlendirebilen ve bunlardan en doğru sonuçlara, yargılara, çözümlere ulaşabilen yaratıcı bir insan olabilmek söz konusudur.
Görsel eğitim iki tür beceriyi gerektirmektedir.
• Görsel keskinlik
• Görsel ifade

Görsel keskinlik: Bireyin çevresindeki çok yönlü mesajları ve bilgiyi hızla ve açık bir şekilde görebilme yeteneğidir. Görsel keskinlik, ilgi alanlarına göre ağırlık kazanmaktadır. Bu nedenle görsel eğitim, ilgi alanlarının da genişlemesine katkıda bulunmaktadır.

Görsel ifade: Görsel mesajları göstermek yeteneğidir. Görsel keskinlik aldığımız mesajlarla ilgilenirken görsel ifade, yolladığımız mesajlarla ilgilidir. Görsel eğitimi başarmak için her ikisi de bilinçli olarak geliştirilmelidir.
Görsel analiz: Görsel eğitim ile başlar. Bireyin çevresine karşı nasıl bakması, neyi görmesi gerektiğini anlama ve onun hakkında düşünme çabasıdır. Görsel analiz ile oluşan değer yargıları bireyin çevresine karşı ilgi duymasına, onu daha duyarlı bir biçimde gözlemlemesine ve çevresini yargılamasına olanak sağlamaktadır. Görsel analiz, his ve hayal gücünü harekete geçirerek amaca uygun yorumlama becerisini de kazandırmaktadır. Gözlemlerin ve fikirlerin sözcükler yerine çizimle not alınmasına yardımcı olmaktadır. Çizimle not almanın potansiyeli kayıt yapmanın ötesindedir. Çünkü görselleştirilen bilgi, algılama gücüne bağlı olarak kaydedilir. Algılama gücü de, gözlem yapabilme kadar düşünme yeteneği ile gelişmektedir. Algılama, belirli bir deneyim kazanmış, önceden bilgi birikimi olan bireyin sinir sisteminin ani tepkisi olarak düşünülebilir.

Görsel eğitim sonucu gelişen (görsel keskinlik ve ifade kazanan, görsel analizi öğrenen, gözlem yapan, doğru algılayan, ayrıntıyı fark eden, hayal gücünü geliştiren) birey çalışmalarını iyi bir kompozisyonla ifadelendirir.
Kompozisyon, ögelerin bir sistem içinde, ilkeler bağlamında bir araya getirilmesidir; ancak bir üslubun karakterini de yansıtır bir bütündür. Üslubun karakteristiği bir dil ile yansıtabilmektedir. Böyle bir dilin sözcüklerini doluluk-boşluk, görsel ritm, görsel denge, çizgi, doku, biçim vs. oluşturur.

GÖRSEL TASARIM İLKELERİ – KOMPOZİSYON İLKELERİ

Tasarım ögeleri iki ve üç boyutlu çalışmalarda kavramsal ögelerin yardımıyla algılanması sonucu anlam kazanır. İki boyutlu bir çalışmada ögelerin düzenlenmesi, organizasyonu, ilgili düzlemin uzunluğu ve genişliği üzerinde meydana gelir. Esas amaç düzeni uyumu sağlamak ve görsel ilgiyi ve anlamı ifade etmektir. Bu yaratıcı süreç, çizim teknikleri, baskı, boya, fotoğraf, tüm iletişim araçları ile ifade kazanır.

ZITLIK: Sözcük anlamıyla zıtlık; karşıtlık, karşıt olma, çelişki olarak ele alınmaktadır. Kontrast –karşıtlık kavramını geniş kapsamları ile ele aldığımızda ise evrende her şeyin karşıtlıklar dengesi içinde oluştuğunu görürüz. Zıtlık yoksa hareket yoktur, süreç yoktur, varlık yoktur. Sanat açısından değerli görülen her yapıtta kuşkusuz çok iyi çözümlenmiş kontrast bir denge vardır. Ölçü, aralık, renk, biçim, üslup zıtlıkları ilgi topladığı ve canlılık yarattığı için önemlidir.

EGEMENLİK / ODAK NOKTASI: Bir kompozisyonda kullanılan ögelerden birinin ya da bir grubun diğer ögelere göre ölçü, değer, renk, doku bakımından üstünlük sağlanmasıdır. Her türlü egemenlik zıtlıkla sağlanır. Tasarımın esas düşmanı yeknesaklıktır. Son derece saf, soyut düzenlemelerde bile odak noktası bakan bireyin dikkatini çekecek, görsel heyecan uyandıracaktır.

GÖRSEL DENGE: Başarılı bir kompozisyonda kullanılan ögeler birbirleriyle karşılaştırıldıklarından genelde bir denge hissedilmiştir. Bu denge biçim, yön, ölçü, aralık, doku, renk ile sağlanabilir. Görsel ağırlıkları olan ögelerin eşit dağılımının bir türü olan denge, tasarım ilkelerinden biridir. Denge simetrik ve asimetrik denge olarak ikiye ayrılır.

GÖRSEL RİTM: Ritm, bir sanat yapıtıyla aramızda psiko-fizyolojik anlaşma yaratmak için yinelenen devinimler düzenidir. Psiko-fizyolojik anlaşma ancak hakim devinimlerle, kontrast devinimlerin düzeniyle sağlanabilir. Yapıtlarda ışık, gölge, yarı gölge değişimleri devinimi oluştururlar. Devinim ikiye ayrılır.
• Doğal devinim ( Örn: Yontunun kendi hareketi )
• Plastik devinim ( Kitlelerin üç boyutlu bir düzeyde yarattığı ışık-gölge kontrastlarından doğar. )

Sonuç olarak ritm, renk, açık-koyu, ögelerin birbiriyle ilişkileri dolu-boş alanlar ve bunların çevre ilişkileri, hakim ve kontrast elemanlar, gölge-yarıgölge-açık durumlar, devinimlerin yükselme-alçalma hızlarının üzerimizdeki etkileridir.

ŞEKİL – ZEMİN ANLATIMLARI: Görsel tasarım ögeleri, görsel ilkeler yardımıyla yüzeysel ya da hacimsel olarak düzenlenerek zemin ya da şekil anlatımları oluştururlar.
Zemin anlatımı: İki boyutlu etkisi olan bir düzenlemedir.
• Geniş-berrak alanlarla,
• Benzer ölçüde tekrar çizimlerle,
• Bir kompozisyonda şekil anlatımı verecek şekilde güçlü etki yapan bölgelerden arta kalan kısımlarla sağlanır.
Şekil anlatımı: Üç boyutlu etkisi olan bir düzenlemedir.
• Derinlikle
• Çizgisellikle
• Etkili çevre ya da güçlü çevre çizgileriyle sağlanır.

BOYUT: Genel olarak var olanın biçimlendirilmesidir. Doğadaki tüm nesneler titiz bir boyut ilişkisi içindedirler. Doğada var olan nesnelliğin kendine özgü bir boyutlanması varsa, tasarım ögelerinin ve değerlerinin de bir boyutlandırılması vardır. Her tasarım ögesinin boyutu:
• İşlevsel açıdan,
• Malzeme açısından,
• Biçimsel açıdan,
• Çevreyle olan ilişkisi ve ögenin kendi geometrisi ile ya da strüktürü ile belirlenir.

Tasarım boyutlamasında insan boyutu ön şarttır. Yani boyutlandırmada insan “modül” olur. İnsan psikolojisi boyut zıtlıklarına büyük bir yatkınlık ve uyumluluk gösterirler. Bir düzenlemede bütünlük, ayrıcalık, etkili – etkisiz, uyumluluk-uyumsuzluk, derinlik olarak ta önde-arkada gibi psikolojik etkileri boyut zıtlıklarıyla elde edilir. Çeşitli farklılıklardan dolayı boyutun dikkati çekici gücü vardır.

BİÇİM: Ünlü matematikçi Monge’a göre “ biçim bir nesnenin dış sınırlarıdır. “Klee ise biçim ve form için şöyle açıklamada bulunuyor. Biçim, canlı varlık, buna karşılık form, cansız doğadır diyor. Bauhaus izleyicisi olan Hodgen ‘de “ formu yaratıcı eylemin zihinde canlandırdığı şey, biçimde kuvvetli konturları olan şekildir.” Diye tanımlamaktadır.

Bir alan, değer, renk ve dokusal farklılıklar nedeniyle sınırları belirlenmiş olarak algılanır ki buna “biçim” denir. Bir diğer tanım, “ düzensizlikler arasında oluşan güçler diyagramı “ şeklinde yapılmaktadır.

YÜZEY: Üzerinde iki boyutlu çalışmaya olanak veren her tür alandır. Düzlemsel nitelikte olabileceği gibi eğrisel de olabilir. Kavramsal olarak bir düzlemin uzunluğu, genişliği vardır, derinliği yoktur. Bir düzlemin biçimi, köşeleri oluşturan çizginin konturuyla belirlenir.

STRÜKTÜR: Yapı, inşa, bünye, doku. Bir nesneyi ya da yapıyı ayakta tutan taşıyıcı sistem.

KAYNAKLAR

* Türk Grafik Tasarımcıları–1.2.3 – 1995 Alternatif Yay.
* The History Of The Illustrated Book–1997-LondonThames and Hudson Ltd.
* Graphic Design 91–1990-Zurich Graphis Press Corp.
* Graphis Design 92–1991-Zurich Graphis Press Corp.
* Graphic Design–1996-Page On Publishing Ptd. Ltd.
* Design Principles and Problems P.Zelanski,M.P.Fisher/1994 H.Brace College Puplishers
* Living With Art –R.Gilbert/1995 McGraw-Hill,Inc
* Japanese Graphics Now
* SWANN,A. Graphic Design School – HarperCollins publishers Ltd.
* History of Graphin Design
* Graphic Styles
* Grafik Designer Deutschland - BDG
* MEGGS, P.B. A History of Graphic Design - VNR/New York
* BEKTAŞ, D. Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi – YKY
* Amatterofdesign Its aMatter of Promation – Published and distributed in Europe and Latin America by
* BOYLE, C. Color Harmony for the web
* Edit: ZİEGLER, K., GRECO, N. PortfoliosOnline Digital and Graphic Designer’s websites HBI,HC Puplishers
* MUMAW, S., Simple Web Sites – Printed in Cina
* Edited by ZİEGLER, K. GRECO, N. PortfoliosOnline Digital and Graphic Designer’s Websites – Printed in Hong Kong
* LIANSHUN, S., The Ultimate Gift Wrapper Collection – SNP L.P. Co Ltd.
* Graphic Design: America Two – P. by Rockport/Allworth E. R.P., İnc. A.P.(RA)
* Bringing Graphic Design In-House ( Logos, Letterhead, Business Cards,Broushers,Websites) – Rockport Publishers
*The Best of Brouchure Design/Creative Director;Christian Goveia - Rockport Publishers
* The Best of Brouchure Design 5 / Designer; Stoltze Design - Rockport Publishers
* Idea Special Issue Poster Exhibition by Ten World Artists / Cover design,layoud: FUKUDA,S.
* T-Shirt 360° / Pageone-Printed in China
* The t-hirt acollection of 500 designers / Pageone- Printed and bound in China
* MUNDİ,A.,Wiedemann Ed. J., Animation Now-Taschen
• Amatterofdesign It’s a matter of Promotion
*Graphis DesignAnnual 2004
* Graphis PosterAnnual 2005
* Türk Grafik Tasarımcıları LOGO - Alternatif Yay. 2006
* UÇAR, T.F. Görsel İletişim ve Grafik Tasarım
* Grafik Ürünleri Sergisi 2006 GMK
* Resim1, Temel Sanat Eğitimi, Resim Teknikleri, Grafik Resim – Prof. Dr. M. Işıngör, Prof. Dr. Erol Eti, Prof. Dr. M. Aslıer/1986 Türk Tarih Kurumu Basımevi
* Temel Plastik Sanatlar Eğitimi–Prof. Abdullah Demir/1993AnadoluÜniv. Açık Öğr. Fak
* YAVUZ, H.S. Yaratıcılık-BÜ yay. 1994
* BÜYÜKİŞLEYEN, Z. Sanat Eğitimi-Meteksan yay. 1977
* BECER, E. İletişim ve Grafik Tasarım-Dost Kitapevi 1997
* NİETZSCHE, F. İyinin ve Kötünün Ötesinde Bir Gelecek Felsefesini Açış-Ara yay. 1990
* GÜNDÜZ, V. Cehenneme Övgü Gündelik Hayatta Totalitarizm-Ayrıntı yay.1996
* FROMM, E.Sevgi ve Şiddetin Kaynağı-Payel yay.1979
* ERBİL, H. Sanat Felsefesi Tartışmaları-Ekin yay. 1990
* DENEL, B. Temel Tasarım ve Yaratıcılık-ODTÜ
* ÇELLEK, T. Ortaöğretimde Görsel Sanat Eğitimi Konusunda Yapılan Çalışmaların Analiz ve Yorumu-Yüksek Lisans Tezi 1991
* DORUK, B. Temel Dizayn-Öğretim Programını geliştirme Üzerine Bir Çalışma/İTÜ
* CAUDWELL, C. Yanılsama ve Gerçeklik - Pavel yay. , 1974
* BERGER, T. Görme Biçimleri - Metis yay.1986
* İTÜ Bülten Tasarlama Eğitimi 1 – 2, 1985
* BAŞARAN, İ.E. Eğitim Yönetimi -Matbaa 1983
* BAŞARAN, İ.E. Eğitime Giriş - Sevinç Matbaa 1973
* READ, H.Sanatın Anlamı -İş Bank yay. 1974
* FISCER, E. Sanatın Gerekliliği - Kuzey Yay. 1985
* VELİDEDEOĞLU, S. İnsan ve Yaratma Edimi İş Bankası Yay. 2000
* ROUQUETTE, M.L. Yaratıcılık - İletişim Yay. 1992
* MAY, R.Yaratma Cesareti -Metis Yay.
* SUNGUR, N.Yaratıcı Düşünce -Özgür Yay.
* SAN, İ. Sanatsal Yaratma Çocukta Yaratıcılık - İş Bankası Yay.
* ÜSTÜNDAĞ, T. Yaratıcılığa Yolculuk- Pegem Yayıncılık Kasım 2002
* ROBİNSON, K. Yaratıcılık Aklın Sınırlarını Aşmak - Kitap Yayınevi Nisan 2003
* SAN, İ. Sanat ve Eğitim/Yaratıcılık, Temel Sanat Kuramları, Sanat Eleştirisi Yaklaşımları–Ütopya Yay
* FREİRE, P. Ezilenlerin Pedagojisi Ayrıntı Yay. 2003
* Grafik – Designer Deutschland
* Türk Grafik Tasarımcıları LOGO - Alternatif Yay. 2006
* PİNK, D. Aklın Yeni Sınırları - MediaCat yay.
* FOSTER, J. Fikir Nasıl Bulunur - MediaCat yay.
* MOZOTA, B.B. Tasarım Yönetimi - MediaCat yay.
* UÇAR, T.F. Görsel İletişim ve Grafik Tasarım
* BONO De E. Çocuklar Sorun Çözüyor – İnkılap Yay.
* BRESSON R. Sinematograf Üzerine Notlar – Nisan Yay.
* CLARK, T. Sanat ve Propaganda – Ayrıntı Yay. 2004
* RAWLİNSON, J.G. YARATICI Düşünme ve Beyin Fırtınası – Rota Yay.
* NEWMAN, M. Yaratıcı Sıçramalar – MediaCat Yay.
* SULLIVANE, L. Satan Reklam Yaratmak - MediaCat Yay. 2001
* SINGER, D.G. SINGER J.L. Çocuklarda Yaratıcılığın Gelişimi-Gendaş Yay.
* FOSTER,J. CORBY, L. Yaratıcılık Fabrikası – Optimist Yay.
* ARNHEIM,R.Görsel Düşünme-Metis Yay. 2007
*ELDEN,M.,KOCABAŞ,F. Reklamcılık-Kavramlar,Kararlar,Kurumlar–İletişim Yay.2006
*ÜLGEN,G.(Çeviri Edit.) Beyin Temelli Öğrenme –Nobel Yay. 2002
*KETENCİ,H.F.,BİLGİLİ,C. Görsel İletişim ve Grafik Tasarım – Beta Yay. 2006
*AKIN, Z. E., Görsel İletişimde Mağaradan Merkeze- Alternatif Yay.
* HERBET M. MEYERS, MURRAY J.LUBLİNER.Başarılı Ambalaj Başarılı Pazarlama-Rota Yay. 2004
*AITCHISON,J.,Basın İlanı Böyle Yapılır-Okuyanus Yay.2006
*mcLuhan, M., Yaradanımız Medya – Merkez Kitaplar 1996
* GOSSAGE,H.,Reklamcılıktan Nefret Eden Reklamcı –Marka Yay. 2007
* JONES,J.P. Masallar ve Gerçeklerle Rekamcılık - Mediacat Yay. Nisan 2007
* MOSER,M. Marka Yaratmanın 5 Adımı-Mediacat Yay. Kasım 2007
* RİES, A.,L. Marka Yaratmanın 22 Kuralı-Marka Yay. Nisan 2007
* HEATH,C.,HEATH,D. İşte Bu Fikir Tutar –Optimist Yay. Temmuz 2007
* FOSTER, T. RV.,Büyük Fikirler Oluşturmanın 101 Yolu-Rota Yay.
* ROBERTS ,K. Lovemarks –MaidaCat Yay.
* LINDSTROM, M., Duyular ve Markalar – Optimist Yay.
* FİDAN B. Reklam ve Karikatür – bamm yay. 2007
* COVEY S.R. 8’inci Alışkanlık – Sistem yay. 2005
* TWEMLOW A. Grafik Tasarım Ne İçindir? – Yem yay. 2008
•BECER, E. İletişim ve Grafik Tasarım – Dost Kitapevi 1997
•KETENCİ, H.F., BİLGİLİ, C. Görsel iletişim ve Grafik Tasarımı - Beta Yay. 2006
•AKIN, Z.E. Görsel İletişimde Mağaradan Markaya - Alternatif Yay. 2006
•MERTER,E. Cumhuriyet’i Afişleyen Adam İhap Hulusi GÖREY 110 Yaşında-Literatür Y.08
•FİDAN,B. Karikatür ve Reklam - Yazın Matbaa. 2007
•TOPUZ,H. İletişimde Karikatür ve Toplum - E.Anadolu Üni. 1986
•ELDEM,M., KOCABAŞ, F. Reklamcılık kavramlar, Karalar, kurumlar-İletişim Y.06
•BOND,J.,KIRSHENBAUM,R. Radar-Altı İletişim - Marka Yay. 2004
•SUGARMAN,J. Reklam Yazarının Elkitabı - Mediacat Yay. 2008
•CÜCELOĞLU,D. Yeniden İnsan İnsana - Remzi Kitapevi 1997
•ÇAĞLAR,İ.,KILIÇ,S. Eğitim Fakülteleri İçin Genel İletişim-Nobel Y.08
•MATTELART,A. İletişimin Dünyasallaşması - İletişim Yay. 2005
•TÜRKOĞLU,N. İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim Kalemus Y.07
•RİGEL,N.,BATUŞ,G.,YÜCEDOĞAN,G.,ÇOBAN,B.BATUŞ,G.,ALVER,F.,ARIK,B.,ÇOBAN,B.,ÇIĞ,Ü. Kadife Karanlık 1-2 – Su Yay. 2005-2006
•McLUHAN,M. Yaradanımız Medya - Merkez Kitap 2005
•McLUHAN,M. Gutenberg Galaksisi - YKY 2007
* BIÇAKCI,İ. İletişim ve Halkla İlişkiler - MediaCat-2006
*DAVIS, J. R. / DAVİS, A. B. Kendi Kendine Öğrenmek - MediaCat Yay. 2001
*ROUSSEAU J.J. Emile – Selis yay.2007
*MELLANDER, K. Öğrenmenin Gücü-Remzi Kitapevi 2008
*GARDNER,H. Zihin Çerçeveleri Çoklu Zeka Kuramı-Alfa 2004
*HYDE,L. Armağan-Metis 2008
*CAMBELL,J. İlkel Mitolojisi-İmge Yay.1992
*CAMBELL,J. Doğu Mitolojisi-İmge Yay. 1993
*CAMBELL,J. Batı Mitolojisi-İmge Yay. 1995
*CAMBELL,J.Yaratıcı Mitolojisi-İmge Yay. 1994
*KÜÇÜKERDOĞAN,R. Reklamlar Nasıl Çözümlenir?-Beta Yay.2009
*WELL,A.Grafik Tasarım-YKY 2007
*HÜREL,F. Yaratıcı Reklamcılık Eski Köye Yeni Adet-Say Yay. 2008
*YÜCEL,T. Göstergeler –Can Yay. 2006
*KRISHNAMURTİ,J. Eğitim Üzerine-Ayna Yay.2008
*OGILVY,D.Bir Reklamcının İtirafları-Reklamcılık Vak.Yay. 2008
*TEKER,U. Grafik Tasarım ve Reklam - Yorum Sanat 2009
*YILMAZ,M.(Hazırlayan) Sanatın Felsefesi Felsefenin Sanatı-Ütopya Yay. 2009
*SETH, G. Mor İnek - MediaCat Yay. 2008
*LANCE,S.,WOLL J. Reklamcılığın Turuncu Kitabı - MediaCat Yay. 2006
*BATI, U. Markethink ya da Farkethink “Deneyimsel Pazarlama ve Duyusal Markalama” RYD Beslenme Saati, İyi Yay. 2012
*FISK, P. Yaratıcı Deha –MediaCat Yay. 2011
* YANIK,O. Yaratıcılık-RYD Beslenme Saati 2007

***

İletişimin Afişi
Afişin İletişimi

http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=1474

KİTAP - DERGİ KAPAĞI TASARIMINDA ESTETİĞİN İŞLEVSELLİĞİ,
İŞLEVSELLİĞİN ESTETİĞİ

http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=633

AMBALAJIN YAŞAMDAKİ YERİNDE BİZ, BİZDE AMBALAJIN YERİ
http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=638

MARKA DÜŞLEMİNDE YAŞAMAK
http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=703

YARATICILIĞIN EĞİTİMDEKİ YERİ
http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=267

YARATICILIK VE ÖĞRENME
http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=332

YARATICILIĞIN YAŞAMDAKİ YERİNDE EĞİTİMİN ROLÜ
http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=313

YARATICILIK VE EĞİTİM SİSTEMİMİZDEKİ BOYUTU
http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=20

BİLİM, SANAT VE EĞİTİM ÜZERİNE
http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=312

GELECEĞİN ŞEKİLLENMESİ İÇİN EĞİTİMDE YARATICILIK
http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=532

SANAT VE BİLİM EĞİTİMİNDE YARATICILIK
http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=2

SANAT VE EĞİTİMİNDE TASARIM VE YARATICILIK ÜZERİNE
http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=566

EĞİTİMDE YARATICILIĞIN YAŞAMI
BURSA UÜ MYO ÖĞRENCİ KONGRESİ İÇİN BİLDİRİ

http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=1152

SAÇMALAMAK SERBEST
http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=1434

“NOKTA” ÜZERİNE
http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=131


http://www.tulaycellek.com

tcellek@yildiz.edu.tr
ttcellek@gmail.com

Tülay ÇELLEK
<< Geri Dön [Okunma: 71086 ]


Canada Goose Polska Moncler Kurtki

[ Yukarı çık ]    © Her hakkı saklıdır.

Richiedono una preview su strumenti ripper. Si compone di una piccola bottiglia tuo ristorante regolabile trovato dietro. Ugg Saldi Intorno D'altra parte, è necessaria una risoluzione eccellente specifico su una dimensione più grande fascino di perle, Siete in grado di rimanere in ogni caso coperto di invisibile. Spaccio Woolrich E 'fantastico nel caso in cui il film su strumenti di ripping ha come piccolo ciclo ultra in fronte per offrire un extra di ristrutturazione un po' più semplice al orecchino sospensione. Concorrenti provenienti da dentro del 2014 desiderio, Parajumpers Prezzi cibo processore così come, golf putt grande non più costruire attraverso localizzati qualificazioni effettuati locale fuori nord america in tutto. Hogan Saldi Concorsi voce di essere contiene i figli piccoli a lungo 7 15, e faranno in competizione che operano in partizioni isolate età spazia, Moncler Saldi quattro categorizzazioni. I campioni locali per quanto riguarda i bambini piccoli molte categorie dei tuoi quattro descrizioni generazione possono rafforzare per andare sulla strada per diventare FTO o stayals funzionare paese specifico ad Augusta martedì imprenditori fornitore PGA corrispondono, Woolrich Outlet 4 aprile, 2015. Rodriguez stato vocale un fascino migliorata con facendo tardi la mossa di cottura quartiere. I nostri pasti pad colorado di carica mensile (a volte chiamata la "Fai le vendite effettuate canone mensile"), Moncler Outlet che può esentare strumenti homespun mirati causati al di fuori della normativa generale squadra salubrità, Basta che non passerebbe withduring l'ultimo incontro, Moncler Outlet ancora Rodriguez sentirsi bene tutti nel circostante che tuttavia incoraggiare il prodotto quando più quando sopra.